Menu
Obec Habrovany
obec
Habrovany (okres Vyškov)

Poskytování dotací z rozpočtu obce

ZÁSADY A PRAVIDLA OBCE HABROVANY pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce na kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto zásady a pravidla upravují způsob poskytování dotací v samostatné působnosti obce a z rozpočtu obce
            Habrovany právnickým a fyzickým osobám a těm subjektům, vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území
            obce či ve prospěch občanů obce.
 2. O poskytnutí dotace rozhoduje starosta (do 20 tis. Kč) a zastupitelstvo obce (nad 20 tis. Kč).
 3. Rozdělení dotací žadatelům se provádí na základě žádostí.
 4. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 5. V odůvodněných případech lze požádat o mimořádnou dotaci.
 6. Dotací se rozumí výdaj z rozpočtu obce ve smyslu § 9 odst. 1, písm. h) a § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,
            o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu s § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
            ve znění pozdějších předpisů.
 7. Tím nejsou dotčeny postupy a požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy.

II. Oblasti poskytnutí individuálních dotací

 1. Obec Habrovany poskytuje ze svého rozpočtu  dotace na rozvoj a údržbu sportovišť, které jsou v majetku žadatele,
            na sportovní a volnočasové aktivity, na občanské aktivity v kultuře a na aktivity napomáhající rozvoji občanské
            společnosti.

III. Žadatelé o dotaci

 1. Právnické či fyzické osoby se sídlem v obci Habrovany (spolky, obecně prospěšná společnost, církevní organizace
            apod.), zabývající se v obci Habrovany veřejně prospěšnou činností a jejich hospodaření je neziskové.
 2. Jiné právnické a fyzické osoby, vyvíjející veřejně prospěšnou činnost ve prospěch občanů obce.

IV. Zdroje

 1. Zdrojem pro poskytování dotací jsou finanční prostředky obce.  Základní podmínkou pro jejich použití je stanovení
            částky v rozpočtu na příslušný kalendářní rok.
 2. Dalším zdrojem mohou být finanční dary právnických a fyzických osob, určené účelově na podporu konkrétní
            činnosti.

V. Použití prostředků

 1. Finanční prostředky vymezené v čl. II. lze použít:
  1. na podporu činnosti,
  2. na konkrétní jednorázovou akci.
 2. Finanční prostředky lze použít ve prospěch žadatele k částečné úhradě neinvestičních nákladů. Jejich použití je
            přísně účelové a dotace musí být zúčtovatelná. Zastupitelstvo obce může v odůvodněných, zvláštního zřetele
            hodných případech rozhodnout i o poskytnutí dotace na pořízení investice.
 3. Finanční prostředky lze využít pouze do 10.12. roku poskytnutí, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

VI. Postup při poskytování dotace

 1. Dotace se poskytují na základě žádostí na předepsaném formuláři (v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb.,
            o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších platných předpisů), jehož součástí jsou
            specifické podmínky pro danou činnost.
 2. Žádosti o dotaci  se podávají  na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu č. 1 Žádost pro fyzické osoby
            a přílohu  č. 2 Žádost pro právnické osoby a to do 15.3. roku, ve kterém se dotace poskytuje.
            V odůvodněných případech lze žádat o mimořádnou dotaci i v průběhu roku.
 3. Po schválení starostou obce/zastupitelstvem obce je dotace poskytována na základě „Veřejnoprávní smlouvy
            o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Habrovany“.
 4. Žadatel, u něhož v době plnění smlouvy o poskytnutí dotace dojde k zániku, transformaci, sloučení apod., je
            povinen tuto skutečnost oznámit do 10 dnů druhé smluvní straně a přednostně vypořádat vztah k rozpočtu obce.

VII. Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace

 1. Dotace se poskytují pouze na  úhradu neinvestičních nákladů uvedených v žádosti o dotaci.
 2. Z dotace nelze hradit výdaje na pohoštění a dary, s výjimkou věcných cen v soutěžích, zejména ve sportovních,
            uměleckých a podobných soutěžích pro děti a mládež. 
 3. Financovat mzdy či ostatní osobní výdaje lze z dotace jen tehdy, pokud je tak uvedeno ve smlouvě o poskytnutí
            dotace.
 4. Uživatel dotace nemůže přidělené finanční prostředky poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám,
            pokud se nejedná o úhradu výkonů a služeb spojených s realizací projektu nebo činnosti dle schváleného rozpočtu,
            na který byly prostředky poskytnuty.

VIII. Rozhodování o poskytnutí dotace

 1. Orgánem příslušným k rozhodování o poskytnutí dotace do výše 20.000,- Kč je starosta obce.
 2. Orgánem příslušným k rozhodování o poskytnutí dotace vyšší než 20.000,- Kč je zastupitelstvo obce.
 3. Na dotaci není právní nárok.
 4. O poskytnutí dotace se vždy uzavírá písemná smlouva v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových
            pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších platných předpisů. 
 5. Obec Habrovany může ve smlouvě stanovit další podmínky.

IX. Sledování a kontrola čerpání dotace

 1. Žadatel odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s účelem, na které byly poskytnuty,
            za jejich řádné a oddělené sledování v jednoduchém nebo podvojném účetnictví.
 2. Na požádání je příjemce dotace povinen předložit všechny doklady týkající se aktivit, na něž byla dotace poskytnuta.
 3. V případě neplnění daných podmínek smlouvy, rozhodne zastupitelstvo obce Habrovany o opatřeních směřujících
            k nápravě, případně k odnětí dotace a jejím vrácení.

X. Finanční zúčtování dotace

 1. Příjemce dotace vyhotoví a předloží vyúčtování dotace, a to:
 • do 15. prosince kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta, pokud byla dotace určena na průběžnou činnost v daném roce,
 • v termínu uvedeném ve smlouvě, pokud byla dotace určena na konkrétní jednorázovou akci.

Vyúčtování dotace příjemce provede následujícím způsobem:

 • předložením vyplněného formuláře „Vyúčtování dotace“
  Příloha č. 3: Formulář „Vyúčtování dotace“ ,
 • doložením kopií prvotních účetních dokladů, na kterých bude uvedeno, že k jejich úhradě byla použita dotace obce Habrovany a současně evidenční číslo příslušné veřejnoprávní smlouvy.
 1. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace její příjemce poukáže zpět na účet obce 4527731/0100 do 15. prosince
            roku, ve kterém byla dotace poskytnuta spolu se stručným zdůvodněním.
 2. Řádné a úplné vyúčtování dotace za uplynulé období je podmínkou pro přiznání dotace pro období následující.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Zásady a pravidla nabývají účinnosti schválením zastupitelstva obce Habrovany dne 21.10.2015,
            usnesením č. 5.

Radoslav  Dvořáček
starosta obce

ODKAZY:

FORMULÁŘ vyúčtování dotace

FORMULÁŘ vyúčtování dotace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 140,92 kB
Staženo: 95×
Vloženo: 26. 1. 2023

příloha pro PO čestné prohlášení

příloha pro PO čestné prohlášení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 264,74 kB
Staženo: 93×
Vloženo: 26. 1. 2023

VZOR žádosti pro FO

VZOR žádosti pro FO.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 262,33 kB
Staženo: 103×
Vloženo: 26. 1. 2023

VZOR žádosti pro PO

VZOR žádosti pro PO.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 672,1 kB
Staženo: 111×
Vloženo: 26. 1. 2023
Mohlo by Vás zajímat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na