Menu
Obec Habrovany
obec
Habrovany (okres Vyškov)

Farnost

V současnosti spravuje farnost vážanskou a tím i kostel v Habrovanech farní úřad v Rousínově.

  • Farář: Mgr. Michael MACEK tel.: 517 371 379 608 274 276
  • Kaplan: Mgr. Stanislav PACNER tel.: 517 371 379 737 509 507

Sídlo farnosti v Rousínově: Kroužecká 1, Rousínov, 683 01 

Informace o veřejné sbírce pořádané a opravu kostela Nejsvětější Trojice v Habrovanech

 pdfInformace o veřejné sbírce (114.79 kB)

Pravidelné nedělní bohoslužby jsou v kostele v Královopolských Vážanech, vždy v 10:40. Kostel v Habrovanech byl od roku 2002 do roku 2008 uzavřen, nyní již po opravách opět slouží svému účelu. Bohoslužby jsou pravidelně každou sobotu v 18:00 s výjimkou letních prázdnin.
Webové stránky farnosti s aktuálním pořadem bohoslužeb.

Krátká historie

Naše obec patří do farnosti Královopolské Vážany, kde stojí farní kostel zasvěcený sv. Filipovi a Jakubovi. V Habrovanech je filiální kostel zasvěcený Nejsvětější Trojici.
Kostel sám začal stavět okolo roku 1523 tehdejší majitel Habrovan, Jan Dubčanský ze Zdenína, který sám kázal v Habrovanech a okolních obcích. Podrobnou historii této hereze najdete popsanou v publikaci o Habrovanech, kterou vydala obec v roce 2000.
Kostel byl v roce 1730 rozšířen a opatřen klenbou a v letech 1748 – 1749 byla postavena místo dřevěné zvonice řádná věž. V průběhu dalších roků byl kostel postupně upravován (přibyl dřevěný kůr, nové varhany, zvony, vazba, sochy,…)
V roce 1908 dokonce podaly obce Habrovany a Olšany žádost (v pořadí již druhou) na brněnské biskupství o vyfaření z farnosti vážanské. Všechno nakonec skončilo neúspěchem s financováním nově vzniklé fary.

Rekonstrukce kostela od r.2002

V září roku 2002 byla provedena odborná statická prohlídka kostela za účasti projektanta a statika ing. Bílka. Cílem prohlídky bylo získání úvodních informací o stavu a možných příčinách poruch (trhliny ve vodorovných i svislých konstrukcích ve velké části kostela) a předběžné stanovení způsobu statického zajištění objektu včetně odhadu nákladů s tím spojených. Z prohlídky byla vyhotovena zpráva, ve které projektant doporučil objekt zavřít z důvodu havarijního stavu – toto se také v říjnu 2002 stalo.

2003

Na základě těchto skutečností zpracoval projektant ing. Bílek prováděcí projektovou dokumentaci statického zajištění kostela Nejsvětější Trojice v Habrovanech. Součástí této dokumentace bylo i zaměření kostela - kontrola svislosti věže, nivelace klenby na půdě a stavebně geologický průzlum podloží. Projektová dokumentace byla předána farnosti v měsíci srpnu 2003 a z navrhovaného řešení statického zajištění a ze zjištěných skutečností vyplynulo:
Statické poruchy byly zjištěny v celém rozsahu lodi, presbytáře a sakristie, projevují se trhlinami ve zdivu a klenbách. Trhliny jsou patrné od první klenby za příčnou stěnou, oddělující věž od lodě. Ze zprávy statika:

"První skupina poruch svědčí o tom, že dochází k nerovnoměrnému sedání jednotlivých částí stavby, což se projevuje zejména trhlinami na římse bočních stěn a trhlinami v oblasti okolo oken. Dále je pak patrné odtrhávání klenby presbytáře a navazující klenby od portálu mezi oběma klenbami. Stavba má tendenci se těmito trhlinami rozdělit na několik samostatně působících úseků. Největší posuny lze pozorovat okolo presbytáře.
Druhá skupina poruch svědčí o rozestupování pat kleneb v příčném směru. Výrazné trhliny se projevují zejména na spodním líci uprostřed rozpětí středního příčného klenutého portálu v lodi a portálu mezi lodí a presbytářem.
Z toho vyplývá, že stav kostela je velmi špatný. Rozhodující statické poruchy trhají kostel jednak ve směru podélném (svislé trhliny ve zdivu – zvětšuje se horizontální vzdálenost mezi věží a presbytářem) a jednak ve směru příčném (rozestupování – zvětšování horizontální vzdálenosti pat klenbových pásů spolu s uvolňováním zdiva výplňových kleneb)."

Prohlídky objektu navíc prokázaly, že zhoršování stavu budovy tehdy akcelerovalo. Označení tohoto kostela za nejvíce ohroženou památku okresu Vyškov bylo tedy na místě.
 
První zpracovaná projektová dokumentace řešila statické zajištění ve třech etapách:
1 – Obvodový předpjatý pás kolem základů a podpovrchové odvedení dešťových vod
2 – Ztužení nadzemního zdiva ve směru podélném
3 – Zesílení kleneb předpínacími lany.
 
Finanční nároky jednotlivých etap byly vyčísleny takto :
1 – 1 774 611,- Kč
2 – 1 030 889,- Kč
3 – 520 218,- Kč
 
Celková částka byla tedy 3 325 718,- Kč včetně DPH - náklady pouze na statické zajištění objektu jako stavebního celku. Neřešila další opravy, které bylo na kostele nutné provést – ve velmi špatném stavu byl i krov včetně krytiny. Dále bylo potřebné opravit trhliny ve zdivu a klenbách uvnitř i vně kostela, provést vymalování kostela a další.
Odhad těchto nákladů byl cca 3 000 000,- Kč. Náklady na celkovou rekonstrukci kostela se tehdy pohybovaly okolo 6,5 mil. Kč. Tato částka byla naprosto mimo finanční možnosti farnosti, proto se začalo hledat jiné řešení a tak se dostáváme do roku 2004.

2004

Za pomoci brněnského biskupství se podařilo zajistit firmu STABIL, která zpracovala nový projekt zajištění kostela. Sondy u základů, vykopané v roce 2004 ukázaly dobrý stav základů - jejich hloubka je u bočních zdí kostela cca 150-180cm, u věže cca 250cm. V tomto období byla také diskutována otázka lip okolo kostela a vlivu jejich kořenového systému na základy. Přestože se při kopání narazilo na několik opravdu silných kořenů u základů, neprokázala se nutnost pokácení žádné z lip.

K dispozici tedy byly dva projekty, jejichž odbornou kvalitu posuzoval i soudní znalec z oboru statiky, jehož účast si vyžádali památkáři. Po diskusi byl nakonec vybrán projekt firmy STABIL, který nabídl řešení levnější, přesto však beze zbytku vyřešil problém poškozené statiky. Jak se při průzkumech ukázalo, nejslabším článkem nebyly základy, ale "utržený" hlavní klenebník, který se začínal propadat a rozevíral obvodové zdivo. Firma STABIL navrhla stažení celého kostela ocelovými lany MONOSTRAND, vybudování nového klenebníku, nový věnec obvodového zdiva a odkanalizování kostela, které bylo do té doby řešeno pouze povrchovými žlaby s průtokem pod kostelní zídkou. Žlaby se velmi intenzivně zanášely a voda tak pronikala k základům kostela. Z geologického pohledu je kostel postaven na rozhraní dvou podloží, z nichž každé reaguje jinak na měnící se vlhkostní poměry. Z nutných prací byla v roce 2004 vybudována pouze kanalizace s napojením na kanalizační sběrač obce.

2005

Rok 2005 byl z hlediska oprav a celkových investic rokem nejvýznamnějším. Za podpory poslance Ladislava Šustra se podařilo získat finanční dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 1.250.000 Kč a to umožnilo provést stažení klenby, vybudování klenebníku a nový betonový věnec. Situaci zkomplikovalo zjištění firmy OK Pyrus, že střešní krov je v havarijním stavu. Prostředky se tedy využili na odstranění původního krovu a plechové krytiny a kompletní osazení novou vazbou s původní pálenou střešní krytinou - bobrovkou.

2006

V roce 2006 se práce přesunuly do interiéru kostela. Původně byla plánována oprava omítek po stažení kostela a náhrada vlhkých omítek sanačními. Jenže stejně jako na střeše, i zde se ukázalo po vystěhování mobiliáře kostela, že podlaha je v dezolátním stavu. Původní pískovcová dlažba, překrytá dřevěnými deskami, byla položena jen v prostoru mezi lavicemi, jinde podlahu tvořily cihly volně položené v hlíně, většinou rozpadlé, vlhké a plesnivé, podlaha byla na mnoha místech propadlá. Po konzultaci s památkáři byla tedy původní dlažba odstraněna, vrstva hlíny odkopaná v tloušťce 50-60cm, přičemž na pravé straně kostela byla v některých místech navážka až do 40cm, na straně levé byla zase hlína velmi vlhká. Odstranily se i omítky do výše oken, navezl štěrk a zabetonovala nová podlahová deska oddělená od bočních zdí. Součaně s tím probíhaly práce na nové elektroinstalaci, která byla také v nevyhovujícím stavu.

2007

Práce pokračovaly přes celkem teplou zimu i v roce 2007, kdy pak byly dokončeny omítky (do výšky 150cm sanační), sháněla se dlažba, protože původní pískovcová byla špatné kvality. Protože při stěhování mobiliáře se ukázalo, že lavice jsou dole u podlahy úplně uhnilé, začalo se shánět také vybavení, aby mohlo být kostel otevřen. Lavice jsou z Letonic. Všechny 3 oltáře byly odveženy na faru do Královopolských Vážan, kde jsou uskladněny, přičemž všechny jsou téměř zničeny červotočem a plísní, jejich konstrukce se při stěhování rozpadala.

2008

V roce 2008 se finišovalo na úpravách interiéru - položení dlažby, výmalba, natěračské práce, renovace lustru, atd. Vše se nakonec stihlo tak, že kostel mohl být v den své titulární slavnosti otevřen. Stalo se tak v sobotu 17.května 2008 v den slavnosti Nejsvětější Trojice, oslavy pokračovaly i druhý den, v neděli 18.5.2008 výstavou a koncertním vystoupením komorního pěveckého sboru DANIELIS. V současné době je kostel otevřen, jsou zde pravidelné bohoslužby. Nicméně z hlediska vybavení liturgického prostoru není vše dokončeno, pokračovat se bude podle finančních prostředků. Další nutné práce čekají při rekonstrukci věže a venkovních omítek, včetně úpravy okolí kostela.

Fotodokumentaci popisující postup oprav naleznete zde.

Závěrem uvádíme přehled finančních nákladů rekonstrukce podle jednotlivých roků:

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kumulativně
Ing. Bílek – projekt 86 250            
Geologický průzkum 32 445            
Geodetické práce 2 000            
Celkem 2003 120695           120 965
STABIL – 2.projekt stavby   33 415          
ZAMAZAL - kanalizace   330 000          
Celkem 2004   363 415         484 380
ZAMAZAL - statika     280 297        
Tesařství DRÁPAL – střecha     1 169 703        
OK Pyrus – průzkum, projekt     26 418        
Celkem 2005     1 476 418       1 960 798
Hromosvod a revize       11 020      
BITON – podlaha, omítky       286 770      
ELREX - elektroinstalace       34 116      
Celkem 2006       331 906     2 292 704
BITON – podlaha, omítky              
ELREX - elektroinstalace              
Dlažba – materiál              
Malířské a natěračské práce               
Celkem 2007               
Dlažba – pokládka               
ELREX - elektroinstalace               
Malířské a natěračské práce               
Celkem 2008               

 

Mohlo by Vás zajímat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na